CELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan

Let op: de opvolger van de CELF-4-NL, de CELF-5-NL, is nu beschikbaar.U kunt de CELF-5-NL aanschaffen via: https://www.pearsonclinical.nl/celf-5-nl-test-diagnose-evaluatie-taalproblemen

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

CELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan

Let op: de opvolger van de CELF-4-NL, de CELF-5-NL, is nu beschikbaar.U kunt de CELF-5-NL aanschaffen via: https://www.pearsonclinical.nl/celf-5-nl-test-diagnose-evaluatie-taalproblemen

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
85,54 €
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5 - 8 jaar (pak à 25 stuks)
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5-8 jaar (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3814.02
85,54 €
CELF-4-NL Antwoordformulieren 9 jaar en ouder (pak à 25 st)
Art.nr. 3814.03
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Taal/Spraak Tests
Kwalificatieniveau
A
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Compleet onderzoek van de taalvaardigheid
• Breed leeftijdbereik

Doel
CELF-4-NL is een individueel af te nemen taaltest voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.

Doelgroep
Voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar.

Beschrijving
CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveaus om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 – Is er een taalprobleem? U neemt eerst de vier meest discriminerende subtests af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen.Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 – Op welk gebied heeft dit kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. Naast normscores voor elke subtest afzonderlijk geeft CELF-4-NL Indexscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index, Taalvorm Index en Werkgeheugen Index.

Niveau 3 – Zijn er mogelijk ook problemen op andere gebieden? Op dit niveau onderzoekt u een mogelijk verband tussen taalprobleem en onderliggende (klinische) problematiek met subtests als: Fonologisch bewustzijn, Snel Benoemen, Cijfers Herhalen, Reeksen opsommen, en Woordassociaties

Niveau 4 – CELF-4-NL bevat verder twee niet-genormeerde vragenlijsten: De Pragmatieklijst en de Observatieschaal, die de leerkracht of therapeut behulpzaam kunnen zijn bij de observatie en beoordeling van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in de klas. 

De CELF-4-NL bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten: 1. Begrippen en Aanwijzingen Volgen, 2. Zinnen Herhalen, 3. Zinnen Formuleren, 4. Definities van Woorden, 5. Tekstbegrip, 6. Woordstructuur, 7. Woordcategorieën, 8. Zinnen Begrijpen, 9. Actieve Woordenschat, 10. Zinnen Samenstellen, 11. Semantische Relaties, 12. Woordassociaties, 13. Cijfers Herhalen, 14. Reeksen Opsommen, 15. Snel Benoemen, 16. Fonologisch Bewustzijn, 17. Observatieschaal en 18. Vragenlijst Pragmatiek.

Normering
Normering is gebaseerd op een steekproef onder 1560 kinderen verdeeld over 13 leeftijdsgroepen. Gezien het karakter van de test zijn allochtone kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs nadrukkelijk in de steekproef meegenomen. Van de bijzondere groepen zijn extra gegevens verzameld, waaronder allochtone kinderen, kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, kinderen met gehoorproblemen, dyslectische kinderen, kinderen met autismespectrum stoornissen.

Afname
Individueel via de pen-en-papiermethode. De afname duurt 30 tot 60 minuten.

Jaar van uitgave
Derde herziene druk 2010

De complete set bestaat uit:
CELF-4-NL Handleiding
CELF-4-NL Antwoordformulieren 5-8 jaar (pak à 25 stuks)
CELF-4-NL Antwoordformulieren 9 jaar en ouder (pak à 25 st)
CELF-4-NL Opgavenboek 1
CELF-4-NL Opgavenboek 2
CELF-4-NL Observatieschaal (blok à 50 vel)
CELF-4-NL Pragmatieklijst (blok à 50 vel)

Om u deze test goed eigen te maken, biedt Pearson Academy een training aan waarbij de CELF-4-NL stap voor stap wordt doorlopen. Ook de CELF-Preschool-2-NL komt aan bod. U kunt zelf kiezen met welke test u wilt oefenen voor de scoring en interpretatie.

Meer informatie...

Voor de ervaren gebruikers is er ook een verdiepingstraining waarin naast casuïstiek, ook nader ingegaan wordt op de rapportage.

Meer informatie...

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Binnen Auris de Spreekhoorn, school voor cluster 2 onderwijs, zijn wij op zoek naar een systeem waarin de jaarlijks afgenomen scores op de testonderdelen van de CELF-4-NL makkelijk geregistreerd kunnen worden.
Makkelijk houdt voor ons in dat wij alleen de ruwe score, de afnamedatum en de geboortedatum in hieven te vullen, waarna de normscores en de indexscores automatisch berekent worden en grafisch worden weergegeven zodat dit ook voor ouders inzichtelijk is.
We willen ook dat het mogelijk is dat er een verloop van de scores door de jaren heen opgeroepen kan worden en dat het mogelijk is om scores van verschillende leerlingen te clusteren zodat er een overzicht van sterke en zwakke punten van de groep is en het bepalen van de doelen voor de behandeling in de groep eenvoudiger te maken.
De tijdswinst met een dergelijk systeem zou enorm zijn, ik test in april bijvoorbeeld 36 kinderen.
Is het binnen Pearson mogelijk een dergelijk systeem te realiseren?
Met vriendelijke groet,
Afke Posthuma, logopedist
3
Is het mogelijk om een betrouwbare diagnose te stellen, bij een kind van 8 jaar leerling op het speciaal onderwijs, door het afnemen van de volgende subtests: Actieve woordenschat, Zinnen formuleren, Zinnen begrijpen, Woordcategorieën 1 en Woordstructuur?
Of is het toch beter om eerst de kernscores vast te stellen?
139
Kan de test worden afgenomen bij mensen met een (matig tot licht) verstandelijke beperking?
132
Kan deze test ook worden afgenomen bij meertalige kinderen? Er is namelijk geen omzettingstabel voor de scores van meertalige kinderen (zoals bijvoorbeeld bij de TAK).
345
Wij zouden graag de subtest Fonologisch bewustzijn gebruiken voor onze batterij voor dyslexie, maar de normgroep hiervan loopt naar tot 8;11 jaar. Hoe kan je de resultaten interpreteren van de oudere kinderen? kan er ook een norm aan verbonden worden?
463
Bij het berekenen van de Expressieve taalindex en de Taalinhoudindex bij een 10 jarig kind kan ik niet meer de Actieve woordenschat afnemen. Hoe moet ik die score compenseren, aangezien de leeftijden 9-12 in 1 groep staan en een 9 jarige wel de actieve woordenschat mag doen? Een tienjarige wordt in mijn ogen dan benadeeld op die twee indices.
607