Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN zakelijke klanten

Pearson Benelux BV ● Bezoekadres: Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam, Nederland ● K.V.K. 33215170 Amsterdam

Artikel 1 Definities

1.1. Pearson : Pearson Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna: Pearson, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2. de Klant: de wederpartij met wie Pearson een overeenkomst van verkoop en levering van Producten en/of Diensten aangaat of met wie Pearson in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst hiervoor.

1.3. Producten: alle producten en/of diensten die door Pearson in fysieke of digitale vorm worden uitgegeven en krachtens overeenkomst aan de Klant worden verkocht en/of aangeboden al dan niet middels het verlenen van gebruiksrechten, of die anderszins al dan niet tijdelijk beschikbaar worden gesteld, waaronder boeken, ebooks, en testen.

1.4. Digitale content: Producten die in digitale vorm door Pearson worden aangeboden geladen op een fysieke drager, door middel van mogelijkheid tot download of door middel van streaming.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Pearson en de Klant waarbij Pearson – al dan niet met gebruikmaking van een van haar handelsnamen - als verkoper, licentiegever of dienstverlener optreedt behoudens indien en voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pearson, voor de uitvoering waarvan door Pearson van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4 Indien Pearson met de Klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Prijsopgaven van en gegevens over de Producten in welke vorm dan ook, die zijn vermeld in door Pearson verstrekte of verspreide offertes, afbeeldingen, catalogi, internetsites en/of overige informatiedragers of die aan de Klant als monster zijn getoond zijn slechts als aanduiding getoond en binden Pearson niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pearson worden gecorrigeerd.

3.3 Pearson mag er vanuit gaan dat de persoon die bij haar een bestelling doet c.q. een overeenkomst aangaat namens een (rechts)persoon als klant bevoegd is in naam van die (rechts)persoon te handelen. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Bestellingen kunnen door de Klant schriftelijk worden gedaan per post, fax of per e-mail via het bestelformulier van Pearson, online via de webwinkel van Pearson dan wel via een interface tussen de systemen van Pearson en de Klant.

3.5 Overeenkomsten waarbij Pearson partij is, gelden eerst als gesloten nadat Pearson schriftelijk een order/bestelling van de Klant heeft aanvaard dan wel nadat de bestelling door Pearson is uitgevoerd.

3.6 Voor bestellingen via de website of interface vormen de gegevens die door Pearson en door het door haar gebruikte betalingssysteem, haar providers of dienstverleners geregistreerd worden het bewijs van het geheel van de transacties tussen Pearson en de Klant.

3.7 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten/webshop gelden voor levering af magazijn Pearson, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- administratiekosten en overige handelingskosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

3.8 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.9 Pearson is gerechtigd haar prijzen van tijd eenzijdig aan te passen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.

3.10 Pearson mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke verhoging heeft plaatsgevonden.

3.11 Pearson is gerechtigd te verlangen dat de Klant vooruit betaalt en/of een voorschot betaalt en/of zekerheid stelt alvorens levering plaatsvindt.

3.12 Pearson kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

3.13 Pearson is gerechtigd vooraf te verlangen dat de Klant door toezending van specifieke informatie (zoals diploma’s en diagnostische aantekeningen) naar genoegen van Pearson aantoont te voldoen aan bepaalde door Pearson vast te stellen kwalificaties om een of meer van de Producten te mogen bestellen. De Klant is gehouden om eventuele wijzigingen die optreden in zijn kwalificaties direct aan Pearson schriftelijk door te geven. Pearson is gerechtigd een bestelling te weigeren indien de Klant niet (meer) aan de gestelde kwalificaties voldoet.

3.14 Een eenmaal geplaatste bestelling kan niet door de Klant worden geannuleerd. Indien en voor zover Pearson de Klant bij wijze van coulance toch in staat stelt een bestelling te annuleren, al dan niet tegen betaling van een door Pearson vastgestelde vergoeding, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen voor toekomstige gevallen.

Artikel 4 Levering, levertijden en risico

4.1 Levering van fysieke Producten geschiedt ex warehouse, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering van digitale content geschiedt door levering ex warehouse van de materiële drager waarop deze digitale content zich bevindt of, in geval van online beschikbaarstelling van de content (voor download of streaming), door het aanleveren van een online locatie van waaruit gedownload of gestreamd kan worden, al dan niet via een verificatiemiddel (wachtwoord). De levering wordt geacht te zijn geschied indien de downloadlink, streaming link of het wachtwoord of ander verificatiemiddel voor een van beide online ter beschikking is gesteld, ongeacht of dit tot daadwerkelijke download of stream heeft geleid.

4.2 Indien wordt overeengekomen dat Pearson tevens het transport naar het afleveradres van de Klant verzorgt bepaalt Pearson de wijze van vervoer en geschiedt de levering aan het bij Pearson laatst bekende door de Klant opgegeven afleveradres van de Klant. Het transport geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Pearson brengt in dat geval ook afhandelingskosten in rekening, waaronder verzend- en administratiekosten.

4.3 Op bestellingen die worden gedaan via het Centraal Boekhuis zijn de leveringsvoorwaarden van het Centraal Boekhuis van toepassing.

4.4 De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld dan wel – indien zulks is overeengekomen – op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd.

4.5 Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pearson gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Pearson gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Pearson gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Pearson bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van de Klant.

4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Pearson rembourskosten in rekening bij de Klant.

4.7 Indien Pearson een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van enige levertijd heeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Evenmin geeft de overschrijding de Klant het recht de opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij van de Klant in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij de overeenkomst in stand laat. De Klant dient in dat geval Pearson in gebreke te stellen waarbij Pearson een periode van ten minste 15 werkdagen gegeven dient te worden voor het alsnog nakomen.

4.8 Indien een Product tijdelijk niet leverbaar is houdt Pearson de bestelling voor de Klant aan en wordt de levertijd verlengd tot en de bestelling uitgevoerd zodra het Product leverbaar is.

4.9 Indien Pearson gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant deze aan Pearson ter beschikking heeft gesteld.

4.10 Pearson is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Pearson is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.11 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaken aan de Klant worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

5.1 Facturen van Pearson dienen door de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door middel van overmaking op het op de factuur vermelde rekeningnummer van Pearson onder vermelding van factuur- en klantnummer, zonder dat de Klant enige aftrek, korting, verrekening of opschorting mag toepassen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 Op online betalingen via de website zijn de algemene voorwaarden van de (externe) beheerder van het betreffende betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

5.3 De Klant stemt in met de ontvangst van een elektronische factuur.

5.4 Indien de Klant in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

5.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.6 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens Pearson uit hoofde van de overeenkomst, is de Klant aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Pearson aantoonbaar maakt in verband hiermee. Indien het verzuim betrekking heeft op de betaling van een factuur worden de incassokosten berekend op basis van de daadwerkelijk door Pearson gemaakte kosten, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente, met een minimum van € 350,00.

Artikel 6 Retourzendingen en reclames

6.1 De Klant is gehouden de geleverde Producten op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit, kwantiteit en juistheid van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Alle gebreken en afwijkingen dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen bij de afdeling klantenservice van Pearson schriftelijk per post of e-mail dan wel telefonsch gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden te beantwoorden aan de overeenkomst en conform de hoeveelheid als vermeld op de pakbon dan wel de opdrachtbevestiging door de Klant te zijn geaccepteerd.

6.2 Ingeval van een - naar het uitsluitend oordeel van Pearson - tijdige en gegronde reclame van de Klant, heeft Pearson de keuze om de Producten naar beste vermogen te repareren, te vervangen of om overeenstemming met de Klant proberen te bereiken over de hoogte van een gepaste reductie, indien en voor zover de Klant de gebrekkige of beschadigde Producten behoudt. De Klant dient hierbij te handelen conform de instructies van Pearson.

6.3 Voor retouren geldt dat deze bij Pearson aangevraagd moeten worden, en alleen na goedkeuring en op aanwijzing van Pearson geretourneerd kunnen worden. Pearson kan van geval tot geval bepalen of en zo ja eisen stellen aan de termijn c.q. het tijdvak waarbinnen Producten kunnen worden geretourneerd. Aangekochte Producten die niet zijn vastgelegd op een materiële drager kunnen hoe dan ook niet geretourneerd worden. In het geval dat Pearson de Klant toestaat om Producten op eigen kosten te retourneren, al dan niet tegen betaling van een boete korting, kan Pearson daaraan voorwaarden verbinden. De Klant kan geen rechten ontlenen aan door Pearson gegeven toestemming voor retouren voor toekomstige aanvragen.

6.4 Een retouraanvraag dient via dit formulier aangemeld te worden bij de klantenservice van Pearson met inachtneming van de instructies van Pearson; Pearson is niet gehouden om aanvragen voor retourzendingen in behandeling te nemen.

6.5 Indien en voor zover een retouraanvraag door Pearson is geaccordeerd dienen de zaken binnen 6 weken na datum schriftelijk akkoord, te zijn geretourneerd, waarbij de kosten van retourzending voor rekening van de Klant zijn.

6.6 Met toestemming van Pearson retour gezonden zaken moeten in perfecte staat zijn en vrij van stickers of andere door de Klant aangebrachte zaken of (reclame)uitingen.

6.7 Een retouraanvraag kan nimmer een reden zijn voor de Klant om de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Pearson geleverde Producten blijven eigendom van Pearson totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Pearson gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2 De Klant is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren of daarover te beschikken. Zij mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Pearson zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

7.4 De Klant dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Pearson.

7.5 Voor het geval dat Pearson haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu toestemming aan Pearson of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pearson zich bevinden en die zaken terug te nemen. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding

8.1 Pearson kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met onmiddellijke ingang, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant, en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen, indien:

a. i) de Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden;
ii) de Klant in staat van faillissement verkeert of het faillissement van de Klant is aangevraagd of (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
iii) executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de Klant;
iv) de Klant de bevoegdheid over zijn vermogen verliest;

b. de Klant in verzuim is met de nakoming van (enige) verplichting(en) jegens Pearson.

8.2 In de in artikel 8.1 genoemde gevallen is Pearson tevens gerechtigd zonder schadeplichtig te zijn te hare keuze de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of aanspraak te maken op schadevergoeding. Alle door de Klant verschuldigde (termijn)betalingen zijn direct opeisbaar.

Artikel 9 Garantie

9.1 Pearson staat er voor in dat de geleverde Producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent zijn gesteld dan wel vermeld staan in de aanbieding.

9.2 Pearson, licentiegevers en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies die in de Producten is vervat en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Klant wordt geacht over voldoende professionele kennis en ervaring te beschikken om de in de Producten vervatte informatie te gebruiken en te controleren.

9.3 Iedere garantie is beperkt tot :
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
- leveringen aan klanten binnen de EU;
- vervanging van de zaak;
- de fabrieksgarantie. en vervalt:
- bij niet tijdige reclame conform artikel 6.1.
- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen van het geleverde;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

9.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

9.5 Zolang de Klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 10 - Bijzondere bepalingen bij levering van digitale content

10.1 Digitale content wordt geleverd conform de op de verpakking en/of op de bijgevoegde documentatie en/of op de website van Pearson of haar licentiegevers vermelde technische specificaties en toepassingsmogelijkheden. De gebruiksvoorwaarden van Pearson zijn voor alle gebruikers van toepassing. De Klant draagt er zorg voor dat alle gebruikers de gebruiksvoorwaarden in acht nemen.

10.2 Indien Klant een wederverkoper is en de Digitale Content niet voor zichzelf koopt, verkrijgt Klant een licentie ten behoeve van diens afnemer, de eindgebruiker. De licentie wordt rechtstreeks verleend door Pearson aan de afnemer van de Klant, de Klant verkrijgt geen licentie op eigen naam. De licentie aan de eindafnemer betreft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde digitale content. Indien Klant de Digitale Content voor zichzelf afneemt verkrijgt Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde digitale content.

10.3 Pearson of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

10.4 De Klant mag door Pearson of haar licentiegever(s) aangebrachte beveiliging van digitale content niet verwijderen of ontwijken. Ook aangebrachte auteursrecht- of merkaanduidingen mogen niet worden verwijderd.

10.5 Pearson of haar licentiegever(s) mogen desgewenst de digitale content aanleveren in een vorm die alleen op bepaalde apparaten is te raadplegen dan wel mogen zij beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht en/of het aantal apparaten en/of type apparaten waarop digitale content kan worden geraadpleegd ter bescherming van hun rechten van intellectuele eigendom.

10.6 Voor digitale content geldt geen recht van retour of herroeping.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Pearson is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Pearson wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Pearson komt.

11.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 11 lid 1 genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Pearson beperkt tot het factuurbedrag van de factuur voor het product c.q. de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.

11.3 Het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 11 lid 2 geldt niet indien aan de zijde van Pearson sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

11.4 Pearson is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 Pearson is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de Klant of een derde of voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is.

11.6 Pearson is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, waaronder, zonder beperking, een onderbreking van de dienst, vertragingen, de aanwezigheid van een virus, (een poging tot) misbruik via phishing (of op andere wijze), verduistering of diefstal van informatie, noch voor externe toepassingen zoals banners en hyperlinks, of advertenties van derden op de website van Pearson.

11.7 De Klant vrijwaart Pearson tegen eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Klant toerekenbaar is.

11.8 De Klant vrijwaart Pearson tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Producten.

11.9 Voor te verrichten diensten geldt dat Pearson uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat om de overeengekomen diensten naar beste kunnen te verlenen.

11.10 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Pearson nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Pearson bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Pearson steeds de bedoeling van de Klant als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.11 De Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de Klant Pearson niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pearson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pearson niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pearson, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, waterschade, exportbelemmeringen, stroomstoringen, technische storingen met (tele)communicatie, internet en computersystemen, en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

12.3 Pearson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Pearson haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5 Voor zoveel Pearson ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pearson gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op de Producten en/of gebruikten behoeve van de Producten berusten bij Pearson en/of haar licentiegevers.

13.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson door Pearson aan de Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.3 Alle door Pearson verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Pearson, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pearson worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.4
Indien de Klant inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Pearson en/of in strijd handelt met haar verplichtingen zoals aangegeven in de voorgaande leden 13.1 t/m 13.3 verbeurt de Klant een onmiddelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EUR 5.000 per inbreuk, onverminderd het recht van Pearson om daarnaast schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.  

Artikel 14 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 15 Geschillen

De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Pearson het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pearson en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Online Dispute Resolution

Indien u een klacht heeft in relatie tot een aankoop of een dienst van Pearson, gelieve deze per e-mail te sturen naar info-nl@pearson.com. Wanneer uw klacht niet wordt afgehandeld volgens onze bovestaande leveringsvoorwaarden, gelieve dan de link "ODR" te volgen onderaan deze website. Deze link verwijst naar een website van de Europese Commissie, die informatie geeft aan consumenten over Online Dispute Resolution en het ODR platform.